A_Hazart
کاربر جدید

مشاغل در حال انجام

هیچ

مشاغل ارسال شده

1

درخواست های لغو شده

هیچ

مشاغل تکمیل شده

هیچ

درخواست های در حال انجام

هیچ

درخواست های ارسال شده

هیچ

مشاغل لغو شده

هیچ

درخواست های تکمیل شده

هیچ

مشاغل A_Hazart's

من دستیار مجازی / دستیار پروژه شما خواهم بود
اسناد PDF شما را به Word Proofread و ویرایش اسناد شما را انجام خواهم داد. زمانبندی پشتیبانی مشتری پشتیبانی اداری تهیه پاورپوینت مطالب و ارائه جلسه آموزشی
نرخ ثابت
$ 7.00

نظرات A_Hazzart

این کاربر هیچ نظری ندارد.